Basisschool Sint Martinus

Sportlaan 2

7078 AV Megchelen

Tel.: 0315-377652

info@sintmartinusschool.nl

www.sintmartinusschool.nl

 

 

Schoolprofiel

 

 

Algemene Schoolbeschrijving

 

Naam School

Basisschool Sint Martinus

           

Stichting

Basisschool Sint Martinus maakt deel uit van de stichting “Essentius”. Zij beheert 10 scholen in Ulft(3), Gendringen, Megchelen, Netterden, Varsselder, Etten, Dinxperlo en Breedenbroek.

 

Typering school

Basisschool Sint Martinus is de enige dorpsschool in Megchelen, daardoor kent iedere leerkracht iedere leerling.

 

Op basisschool Sint Martinus is de ouderbetrokkenheid groot.

 

Basisschool Sint Martinus:

 • geeft zelfstandig gericht onderwijs.
 • is een kanjertraining gerichte school.
 • besteedt veel tijd en aandacht aan het technisch en begrijpend leesonderwijs.
 • besteedt veel aandacht aan kwalitatief goed taal en rekenonderwijs.
 • creëert mogelijkheden voor leerlingen m.b.t. het herhalen en overslaan van leerstof.
 • biedt stage mogelijkheden waardoor nieuwe leerkrachten de kans krijgen zich te ontwikkelen.
 • bezit een prachtig buitenklaslokaal waarbij de verbondenheid met de buitencultuur veel aandacht krijgt.
 • heeft een goed werkende overzichtelijke zorgstructuur, waardoor iedere groepsleerkracht sterk betrokken is bij de zorgverbreding binnen de groep en binnen de school.

Kenmerken school

Basisschool Sint Martinus staat in een klein dorp en heeft een leerlingenaantal van rond de 100.

 

Basisschool Sint Martinus ontvangt kinderen die in een veilige thuisomgeving opgroeien, waarin de buitencultuur nog volop aanwezig is.

 

Basisschool Sint Martinus maakt gebruik van een klein en kwalitatief goed gebouw, waarin beperkte mogelijkheden zijn m.b.t. verandering van inrichting.

 

Aantal leerlingen

Op 1 oktober 2015 telden we 99 leerlingen.

 

Aantal groepen

We werken met 4 gecombineerde groepen.

Groep 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8. Per schooljaar wordt er gekeken naar de meest gunstige combinatievormen en mogelijkheden voor splitsing. Er zijn meerdere ruimtes aanwezig die deze splitsing mogelijk maken.

 

Aantal medewerkers

Op school werken momenteel een intern begeleider,

acht groepsleerkrachten, een vakleerkracht muziek,

een interieurverzorgster en een conciërge.

 

Leeftijdsopbouw team

De leeftijdsopbouw van het team is gevarieerd.

We hebben geen startende werknemers.

 

 

Visie/ Missie

 

Waar staan we voor?

Basisschool Sint Martinus is een veilige school waar kinderen zich durven en kunnen ontwikkelen.

 • We vinden het belangrijk dat de kinderen een gedegen basis krijgen m.b.t. de vakken taal-lezen, rekenen en wereldoriëntatie.
 • Vanuit deze basis vinden we het belangrijk dat de kinderen zich op hun eigen manier kunnen ontwikkelen.
 • Op onze school besteden we daarom o.a. veel aandacht aan het taal-lezen. Dit is gerelateerd aan onze leerling-populatie.
 • Op basisschool Sint Martinus zoeken we naar afwisseling tussen groepsgericht en individueel leren.
 • Op onze school leren kinderen met en van elkaar.
 • Door uitdagend voorinstructie te geven, zorgen we dat ieder kind succeservaringen opdoet en daardoor proberen we leerproblemen zoveel mogelijk te voorkomen.
 • Op basisschool Sint Martinus krijgt ieder kind de mogelijkheid zich te ontwikkelen naar vermogen.
 • Op onze school wordt systematisch en gestructureerd aandacht geschonken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling.
 • We willen de kinderen leren zelfstandige individuen te zijn waarbij ze eigen verantwoordelijkheid nemen en dragen op   sociaal, maatschappelijk en cognitief gebied.            
 • Op basisschool Sint Martinus maken we gebruik van de kwaliteiten van leerlingen. Bij leer en/of gedragsproblemen gebruiken we de sterke kanten van de leerling om de problemen te verminderen.
 • We zoeken steeds samen met alle betrokkenen naar de beste vorm van onderwijs voor het desbetreffende kind.
 • Alle medewerkers werken samen aan hun persoonlijke ontwikkeling gerelateerd aan de schoolontwikkeling.

Schoolconcept +

Visie op leren

Het onderwijs is zelfstandig gericht. Er is veel aandacht voor:

 • het leggen van een brede basis op leer- en   ontwikkelingsgebied.
 • de sociaal emotionele ontwikkeling
 • zelfstandigheid
 • verantwoordelijkheid
 • verschillen tussen leerlingen in mogelijkheden en kwaliteiten
 • leren van en met elkaar
 • ontwikkeling op niveau

We houden rekening met de basisbehoeften van ieder kind en leerkracht.

Visie op leren

 • We streven naar adaptief onderwijs. Daarbij zijn relatie, competentie en autonomie basisbegrippen. 
 • We streven naar passend onderwijs. Kinderen zijn verschillend maar leren met en van elkaar. 
 • We streven naar handelingsgerichte diagnostiek, waarbij we het accent leggen op kwaliteiten en hetgeen wat werkt. 
 • We streven naar een veilig en geborgen sociaal  emotioneel klimaat, waarin ieder individu zijn eigen verantwoordelijkheden neemt.

Schoolontwikkeling

In de afgelopen jaren hebben we gewerkt aan de volgende ontwikkelingsgebieden:

 • Zelfstandigheidsbevordering.
 • Klassenmanagement.
 • Kanjertraining
 • Ontwikkeling Dag-weektaken op bord en op papier.
 • Ontwikkeling creativiteitsontwikkeling.
 • Ontwikkeling leesonderwijs.
 • Aanscherping van de leerlijnen onderbouw m.b.t. thema’s.
 • Coöperatief Leren
 • Digitalisering Leerlingenzorg.
 • Gebruik gezamenlijke klassenmappen en organisatie zorg.
 • Invoer digitale schoolborden.
 • In gebruik nemen van protocol pluskinderen.
 • Mediawijs maken van leerlingen.

 

Teamkwaliteiten

 

Waar zijn we goed in?

 

 • Handelingsplaninzet in combinatiegroepen.
 • Kinderen samenwerkend laten leren.
 • Instructievaardigheden.
 • Open houding t.a.v. collega’s, ouders en kinderen.
 • Respect voor elkaar en elkaars mening. 
 • We kunnen goed samenwerken en zijn erg collegiaal.
 • We scheppen een goede sfeer, zowel in als buiten de klas. 
 • We maken bewuste keuzes en leggen prioriteiten, waardoor we zaken goed borgen. 
 • Onze leerlingenzorg is goed georganiseerd.
 • Wij participeren in buitenschoolse activiteiten.
 • We tonen een flexibele inzet.

  

Beroepshouding

leerkrachten

Het is voor de kwaliteit van Basisschool Sint Martinus van belang, dat de werknemers niet alleen beschikken over lesgevende capaciteiten. Op Basisschool Sint Martinus wordt veel waarde gehecht aan de professionele instelling van de werknemers, aan een juiste beroepshouding. Daarbij gaat het erom, dat alle werknemers:

 • overeenkomstig de missie en de visie van de school handelen.
 • zich collegiaal opstellen en elkaar helpen en begeleiden.
 • zich medeverantwoordelijk voelen voor de school, de leerlingen en elkaar.
 • met anderen samenwerken. (ouders, kinderen, collega’s,   externen)
 • zich verantwoordelijk gedragen en zich dus voorbereiden op   vergaderingen en bijeenkomsten.
 • zich loyaal opstellen t.a.v. genomen besluiten.
 • zichzelf en het lokaal openstellen voor anderen. (collegiale   consultatie, ouderbezoek, stagiaires ) 
 • aanspreekbaar zijn op resultaten.
 • zichzelf ontwikkelen en zelfreflectie toepassen.
 • gestructureerd en planmatig werken.

 

KORTOM:

Basisschool Sint Martinus is een warme school waar zowel kinderen als leerkrachten zich positief ontwikkelen.

Zowel leerkrachten, leerlingen als ouders voelen zich goed en staan open voor elkaar.

 

De kinderen op basisschool Sint Martinus laten goede prestaties zien en ontwikkelingen zich zo optimaal mogelijk op hun eigen niveau.

 

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl