Ons onderwijs

Op de Sint Martinus gaan leerlingen en leerkrachten op een respectvolle manier en in vertrouwen met elkaar om. Er wordt een rustige leer- en werkomgeving gecreëerd. Wij leveren een waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van de individuele leerling waarbij we het eigene van kinderen respecteren. We dragen bij aan de ontwikkeling van zelfbewuste, zelfstandige individuen die eigen verantwoordelijkheden kunnen dragen. 

Methoden en lesprogramma

De methoden en lesprogramma’s die de Sint Martinus gebruikt sluiten aan bij onze visie en organisatie van ons onderwijs. Ze zijn eigentijds, bevatten veel digitale elementen en zijn gebaseerd op actuele inzichten. In groep 1 en 2 worden er vanuit de leerlijnen motoriek, rekenen, taal, spel en sociaal- emotioneel allerlei activiteiten uitgevoerd. In de groepen 3 en 4 ligt het accent op de basisvaardigheden lezen, taal, rekenen en schrijven. Vanaf groep 5 wordt er naast deze basisvaardigheden aandacht besteedt aan de wereld oriënterende vakken. In groep 7 en 8 krijgen de kinderen ook regelmatig huiswerk mee ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Alle groepen maken gebruik van de gymzaal. Daarnaast wordt bijna dagelijks gebruik gemaakt van het voetbalveld dat naast de school ligt. 

Sociaal emotionele ontwikkeling
De Sint Martinus wil dat kinderen elkaar vertrouwen. Positief leren denken over zichzelf en een ander. Om in ons onderwijs bewust aandacht te geven aan deze houding krijgen alle kinderen op onze school Kanjertraining. Deze wordt door de eigen leerkracht gegeven, die hierin is geschoold. De Sint Martinus mag zich dan ook een Kanjerschool noemen (bewezen effectief tegen pesten en voor het ontwikkelen van de sociale vaardigheden volgens het Nederlands Jeugdinstituut). Tijdens de lessen van de Kanjertraining leren kinderen onderscheid en keuzes maken in verschillende manieren van reageren en zodoende begrip en respect op te brengen voor elkaar. Het elkaar vertrouwen, je veilig voelen bij elkaar, speelt hierbij een zeer belangrijke rol. De afspraken behorende bij de Kanjertraining vormen de basis voor hoe leerlingen, team en ouders van onze school met elkaar omgaan.

Kunst en cultuur
Jaarlijks maken we gebruik van het door KiCK samengestelde cultuurmenu. Hierdoor hebben we keuze uit een palet aan kwalitatief goede activiteiten. Per jaar wordt één van de volgende disciplines uitgelicht: muziek, beeldende kunst, audiovisuele kunst, dans, drama of literatuur. In alle groepen wordt er gewerkt met lessen voor beeldende vorming. Ook muzikale activiteiten komen regelmatig in de klassen aan bod.


Bijzondere activiteiten

Regelmatig vinden er excursies voor alle groepen plaats. Dit kan n.a.v. een project of bepaalde les zijn, maar bijvoorbeeld ook voor de groepsvorming, toekomstige beroepskeuze of een bepaald vakgebied. Zo gaan de groepen 7 en 8 naar het technieklokaal van de Wesenthorst en worden er gedurende het schooljaar diverse sportieve activiteiten georganiseerd. Eén keer per jaar gaan de groepen 1 t/m 6 op schoolreis. De groepen 7 en 8 gaan op kamp.

 

Bibliotheek op school
In maart 2015 heeft de Sint Martinus de schoolbibliotheek in gebruik genomen. In de gemeenschappelijke ruimte is er een ‘bibliotheek’ ingericht die door kinderen van groep 1 t/m 8 wekelijks wordt bezocht. Een medewerker van bibliotheek De Achterhoekse Poort en ouders van leerlingen begeleiden ons hierbij.

 

 

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT