Medezeggenschapsraad

Deze raad is ingesteld om ouders en personeel inspraak te geven in allerlei zaken waarover het schoolbestuur uiteindelijk een beslissing moet nemen. De MR bestaat daarom uit een oudergeleding en een personeelsgeleding.

Namens de ouders zijn dit:

  • Marloes Kapelle
  • Evelien Duenk (voorzitter)

Namens het personeel:

  • Marjan Kruip
  • Kim Jansen

Mailadres MR: mrstmartinusschool@gmail.com

In de wet "Medezeggenschap in het onderwijs" zijn de bevoegdheden van de MR formeel vastgelegd. Belangrijk zijn hierbij het adviesrecht en het instemmingsrecht.
Adviesrecht:
De MR kan het bestuur altijd van advies dienen: gevraagd en ongevraagd.
Instemmingsrecht: Bestuursbesluiten, hebben soms de instemming nodig.

De vergaderingen zijn in principe openbaar. Mocht u een vergadering willen bijwonen dan dient u zich van tevoren bij onze voorzitter te melden.

Een belangrijke taak van de MR is het bevorderen van de openheid, openbaarheid en overleg in de school.

De leden van de MR worden gekozen door en uit personeel en door en uit ouders.

Alle ouders, die kinderen op de St. Martinus hebben ingeschreven, kunnen zich verkiesbaar stellen.

Schema van aftreden

Naam Geleding Taak Aftredend per  
Jurgen Wissing Ouder Voorzitter
Kim Jansen Personeel         Secretaris
Marloes Kapelle Ouder Plaatsvervangend voorzitter                  
Marjan Kruip Personeel Secretaris

 

Schooljaar 2018-2019

Dit afgelopen schooljaar hebben we in de MR ons bezig gehouden met de volgende punten:

• Jaarverslag
• Begroting
• School- en jaarplan
• GMR
• OTO-LTO-MTO (tevredenheidsonderzoeken)
• Vakantierooster
• Financieel jaaroverzicht oudercommissie
• Formatie
• Personele zaken
• Activiteitenplan

Daarnaast hebben enkele leden een bijeenkomst met de GMR bezocht en hebben de leden van de MR een beslissende rol gehad bij de aanstelling van onze nieuwe directeur.


deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl