Medezeggenschapsraad

Deze raad is ingesteld om ouders en personeel inspraak te geven in allerlei zaken waarover het schoolbestuur uiteindelijk een beslissing moet nemen. De MR bestaat daarom uit een oudergeleding en een personeelsgeleding.

Namens de ouders zijn dit:

  • Marloes Kapelle
  • Evelien Duenk (voorzitter)

Namens het personeel:

  • Lotte Mulder
  • Kim Jansen

Mailadres MR: mrmartinus@essentius.nl

In de wet "Medezeggenschap in het onderwijs" zijn de bevoegdheden van de MR formeel vastgelegd. Belangrijk zijn hierbij het adviesrecht en het instemmingsrecht.

Adviesrecht: De MR kan het bestuur altijd van advies dienen: gevraagd en ongevraagd.
Instemmingsrecht: Bestuursbesluiten, hebben soms de instemming nodig.

De vergaderingen zijn in principe openbaar. Mocht u een vergadering willen bijwonen dan dient u zich van tevoren bij onze voorzitter te melden.

Een belangrijke taak van de MR is het bevorderen van de openheid, openbaarheid en overleg in de school.

De leden van de MR worden gekozen door en uit personeel en door en uit ouders.

Alle ouders, die kinderen op de St. Martinus hebben ingeschreven, kunnen zich verkiesbaar stellen. 

 

 

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT